Leserfoto

Sommerzeit Foto: Lothar Strobel

Sommerzeit

Sommerzeit Foto: Rolf-Helmut Strobel, Ölbronn-Dürrn

Sommerzeit

Sommerzeit Foto: Heike Arnold, Knittlingen

Sommerzeit

Sommerzeit Foto: Wolfgang Frommer

Sommerzeit

Sommerzeit Foto: Rolf Huttenloch

Sommerzeit

Sommerzeit Foto: Marion Streit, Lomersheim

Sommerzeit

Sommerzeit Foto: Erika Ott

Sommerzeit

Sommerzeit Foto: Horst Lachstädter

Sommerzeit

Sommerzeit Foto: Wolfgang Kroh, Knittlingen

Sommerzeit

Sommerzeit Foto: Uwe Kolars, Pforzheim

Sommerzeit